३६५ दिन बचत योजना (365 Days Saving Plan)

Interest Rate

यस बचत खातामा बचतकताहरुले बचत योजना बमोजिमको रकम ३६५ दिन नै नियमित रुपमा बचत गर्नु पर्नेछ ।

दैनिक जम्मा  ३६५ दिनमा
रु. २,०००/– रु. ८,००,०००/–
रु. १,०००/– रु. ४,००,०००/–
रु. ५००/– रु. २,००,०००/–
रु. २५०/– रु. ८०,०००/–
रु. १००/– रु. ४०,०००/–

Take a sneak peak

Other services

बाल बचत (Child Saving)

१६ वर्ष भन्दा तलका बालबालिकाहरुले यो खाता निःशुल्क खोल्न सक्ने छन् ।

अवधि बचत (Periodic Saving)

३/३ महिनामा व्याज गणना गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।

मुद्दती निक्षेप (Fixed Deposit)

न्यूनतम रु.५,०००/– एकमुष्ठ जम्मा गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।

For more information about our
saving and loan