लखपति बचत खाता (Lakhapati Saving)

Interest Rate
दैनिक प्रति महिना अवधि एकमुष्ठ
रु. ३००।– रु. ७५००।– ५ वर्ष रु. ६,००,०००।–
रु. २५०।– रु. ६२५०।– ५ वर्ष रु. ५,००,०००।–
रु. २००।– रु. ५०००।– ५ वर्ष रु. ४,००,०००।–
रु. १५०।– रु. ३७५०।– ५ वर्ष रु. ३,००,०००।–
रु. १००।– रु. २५००।– ५ वर्ष रु. २,००,०००।–
रु. ५०।– रु. १२५०।– ५ वर्ष रु. १,००,०००।–
रु. ६२५।– ५ वर्ष रु. ५०,००० ।–

Take a sneak peak

Other services

बाल बचत (Child Saving)

१६ वर्ष भन्दा तलका बालबालिकाहरुले यो खाता निःशुल्क खोल्न सक्ने छन् ।

अवधि बचत (Periodic Saving)

३/३ महिनामा व्याज गणना गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।

मुद्दती निक्षेप (Fixed Deposit)

न्यूनतम रु.५,०००/– एकमुष्ठ जम्मा गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।

For more information about our
saving and loan