मुद्दती निक्षेप (Fixed Deposit)

Interest Rate ११.७५% � १८%
  • न्यूनतम रु.५,०००/– एकमुष्ठ जम्मा गर्न सकिने छ ।
  • समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।
अवधि मासिक त्रैमासिक वार्षिक एकमुष्ठ
५ वर्ष १४.५०% १६% १७% १८%
४ वर्ष १४% १५% १६% १६।७५%
३ वर्ष १३.५०% १४.५०% १५.२५% १६%
२ वर्ष १३.२५% १४.२५% १४.७५% १५%
१ वर्ष १३.५०% १५ %
६ महिना ११.७५% १३%

Take a sneak peak

Other services

बाल बचत (Child Saving)

१६ वर्ष भन्दा तलका बालबालिकाहरुले यो खाता निःशुल्क खोल्न सक्ने छन् ।

अवधि बचत (Periodic Saving)

३/३ महिनामा व्याज गणना गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।

मुद्दती निक्षेप (Fixed Deposit)

न्यूनतम रु.५,०००/– एकमुष्ठ जम्मा गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।

For more information about our
saving and loan