बाल बचत (Child Saving)

 

Interest Rate १०.५०% � १५%

 

  • निःशुल्क खाता खोल्न सकिने छ ।
  • १६ वर्ष भन्दा तलका बालबालिकाहरुले यो खाता खोल्न सक्ने छन् ।
  • दैनिक न्यूनतम रु.५०/– बचत गर्न सकिने छ ।
  • ३–३ महिनामा व्याज गणना गरिने छ ।
  • समयावधि समाप्त भएपछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।
  • ३ वर्षे भन्दा माथिको लागि बर्थ डे केकको व्यवस्था गरिनेछ ।
अवधि व्याजदर
५ वर्ष १५% दैनिक
४ वर्ष  १४% दैनिक
३ वर्ष १२.५०% दैनिक
२ वर्ष ११.५०% दैनिक
१ वर्ष १०.५०% दैनिक

Take a sneak peak

Other services

बाल बचत (Child Saving)

१६ वर्ष भन्दा तलका बालबालिकाहरुले यो खाता निःशुल्क खोल्न सक्ने छन् ।

अवधि बचत (Periodic Saving)

३/३ महिनामा व्याज गणना गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।

मुद्दती निक्षेप (Fixed Deposit)

न्यूनतम रु.५,०००/– एकमुष्ठ जम्मा गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।

For more information about our
saving and loan